دسته بندی پروژه ها

PROJECT CATEGORIES

درب ها

پروژه هاي مبتنی بر درب شرکت هساکو (با هرگونه کاربري مسکونی ، تجاري، اداري، صنعتی، بیمارستانی و ...) که تحویل مشتریان این شرکت شده است، در این گروه، ارائه میگردد.

نمایش بیشتر

تجهیزات بارگیري/تخلیه انبار

تجهیزات بارگیري/تخلیه انبار

نمایش بیشتر

انبارهاي ثابت/جمع شونده

انبارهاي ثابت/جمع شونده

نمایش بیشتر