دسته بندی محصولات

PRODUCT CATEGORIES

تجهیزات بارگیري/تخلیه انبار

تجهیزات بارگیري یا تخلیه انبار، گروهی ازمحصولات مبتنی بر راهکارهاي لجستیک نوین هستند که در در کاهش زمان و هزینه فرآیند بارگیري/تخلیه انبارها، نقش بسزایی را ایفا می نمایند.

نمایش بیشتر

پنجره ها

پنجره ها با پوشش مضامین تهویه هوا، مانیتورینگ فضاهاي مجاور، دریافت انرژي و نور خورشید وغیره، گروهی از محصولات مبتنی بر راهکارهاي لجستیک نوین هستند که در کلیه کاربري هاي مسکونی، تجاري، اداري و صنعتی، نیازمندي خاص خود را دارند.

نمایش بیشتر

انبارهاي ثابت/جمع شونده

با توجه به چند منظوره شدن کاربري هاي مسکونی، تجاري و صنعتی در دنیاي امروز، در اختیار داشتن انبار هاي ثابت یا جمع شونده، بهترین راهکار در پوشش نیازمندي هاي کاربري هاي اقتضایی، به شمار می آیند.

نمایش بیشتر